Uføreforsikring

Derfor bør du ha en skikkelig uføreforsikring

Å bli ufør er som å krasje en bil uten kasko, hvert år, resten av livet. Å kjøpe uføreforsikring betyr at du forsikrer lønnen din. Uføreforsikringen er forsikringen som sikrer at du økonomisk holder hodet over vannet.

Publisert tidligere av – Dinepenger.no 12.01.2015

9,3 prosent av arbeidsstyrken (befolkningen mellom 18 og 67 år) er uføre. En uføreforskring kan holde deg flytende.

Derfor bør du forsikre deg: Blir du ufør, faller inntekten med 100 000-300 000 kroner på årlig basis for de fleste yrkesaktive. Hvis inntekten faller 200 000 kroner og du lever som ufør i 30 år, går du glipp av 6 millioner kroner i lønn. Det er lurt å kjøpe uføreforsikring mens du er ung, frisk og har god helse. Har du allerede begynt å få helseproblemer, kan du få avslag eller forbehold på forsikringen.

Velg riktig forsikringstype for deg: Du kan velge mellom uførerente og uførekapital i uføreforsikring. Les om fordelene og ulempene med forsikringstypene. Velg din løsning.

Hvilket selskap:Se vår test her. Bruk våre tabeller for å se hvor du sannsynligvis får kjøpt din forsikringsløsning billigst mulig.

Ny uføretrygd: Det blir ny uføretrygd fra 2015. Den erstatter folketrygdens uførepensjon. Du får sannsynligvis mer i brutto uføretrygd, men uføretrygden blir skattlagt som lønn i stedet for pensjon så netto uføretrygd blir omtrent som før. Les mer om reglene utover i artikkelen.

Mange blir uføre: Det er 307 000 uføretrygdede i Norge. Det vil si at 9,3 prosent av arbeidsstyrken (befolkningen mellom 18 og 67 år) er uføre. Hvis du mister mer enn 50 prosent av arbeidsevnen på varig basis, kan du bli ufør. Å bli arbeidsufør betyr at du er for syk eller for skadet til å arbeide. Først går du som lønnstager i inntil 12 måneder på sykelønn. Er du ikke blitt frisk, får du arbeidsavklaringspenger på 66 prosent av lønnen. Da har du, Nav, arbeidsgiver og helsevesenet inntil fire år på dere for å få deg frisk og tilbake i arbeidslivet. Hvis du fortsatt er arbeidsufør, blir du uføretrygdet. Du kan få graderte sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Rundt 95 prosent av de som er uføre blir uføre av sykdommer, mens under 5 prosent ble uføre av ulykker.

Får tid – mangler penger: Blir du ufør får du sannsynligvis redusert levestandard, men til gjengjeld får du mer fritid. Det mange uføre savner er tilstrekkelig med penger til å kunne utnytte denne fritiden. En uføreforsikring kan gi deg de ekstra pengene.

Uførepensjon fra arbeidsgiver: Alle som jobber i det offentlig har uførepensjon inkludert i tjenestepensjonen. Den vil sikre at du får 66 prosent i uførepensjon eller mer, selv om du tjener mer enn 6 G. Men for mange arbeidstagere med lønninger under 6 G vil den ikke gi noe mer i uførepensjon enn det de får i ny uføretrygd fra folketrygden. I privat sektor har rundt 50 prosent av lønnstagerne uføreforsikringer via arbeidsgiver. Slike uføreforsikringer kommer i tillegg til uføretrygden fra folketrygden. Uføreforsikringene kan være i form av uførepensjon eller gruppelivsforsikring med uføredekning. Du bør ta hensyn til hva du får samlet sett. De fleste vil likevel ha behov for mer i uføreforsikring, men de som har dårlige uføredekninger på jobben bør kjøpe større private uføreforsikringer. Storebrand anslår at 500.000 arbeidstagere hverken har uføreforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og dermed bare har folketrygden.

Yrkesorganisasjoner: Du kan kjøpe rimelige og gode gruppelivsforsikringer med uføre- og dødsfallerstatning gjennom noen yrkesorganisasjoner. Blant annet har YS en frivillig gruppelivsforsikring og rabatter på uføreforsikring som du kan kjøpe om du er medlem.

Kjøp uføreforsikring som ung: Når du er ung og helsen er god kan du få kjøpt uføreforsikring uten forbehold eller pristillegg hos forsikringsselskapene. Det er lurt. Venter du med å kjøpe, risikerer du at du senere får forbehold på store eller små helseplager.

Hvilken uføreforsikring bør du velge? Har du mye gjeld bør du kjøpe en uførekapital. Da kan du bruke hele eller deler av forsikringsutbetalingen til å nedbetale på gjelden. Du kan også bruke pengene til kjøp av en ny og mer egnet bolig. Ulempene med uførekapital er at det normalt vil gå noen år før du får pengene utbetalt. Dessuten opphører uførekapital når du er rundt 55 – 60 år, og det er i de neste årene at risikoen for å bli ufør er aller størst. Vi anbefaler derfor også å kjøpe uførerente. Den utbetales allerede etter 3 måneder (passer for næringsdrivende) eller 12 måneder (passer for lønnstagere) etter at du ble syk (karenstid). Du kan dessuten beholde forsikringen til du er 67 år om du vil. Det er bra. Er du ung og med lite arbeidserfaring er normalt lønnen svært lav. Unge mennesker får ofte svært dårlig uførepensjon fordi opptjent uførepensjon av de første årene i arbeid blir liten. Med et langt yrkesaktivt liv foran deg blir konsekvensene av uførhet store. Forsikringsbehovet er derfor svært stort. Heldigvis er prisen relativt lav når du er ung siden risikoen for å bli ufør, er mye lavere enn senere i livet.

Velg forsikringssum ut fra:Inntekt, gjeld, sivilstatus, eksisterende forsikringer (gjennom arbeidsgiver, yrkesorganisasjon eller privat), formue, barn, alder, pris på forsikringen. Dine Penger anbefaler en kombinasjon av uførerente og uførekapital. De har begge sine fordeler og ulemper. Vi foreslår at du sikter på en uførerente på rundt 10 – 20 prosent av lønnen din og en uførekapital på 1–2 årslønner eller like stor som gjelden din. Tilpass forsikringssummen til det du faktisk klarer å betale over tid. Det er forskjell på å ha null i forsikring og å betale en formue for å være 100 prosent dekket. Prøv å sikre deg en akseptabel levestandard selv om det skulle gå skikkelig ille med helsen.

Slik kjøper du uføre- og livsforsikring: Be om pristilbud fra 2–4 forsikringsselskap for samme forsikringssum slik at du kan sammenligne. Velg selskap ut fra prisundersøkelsen. Vurder fordeler og ulemper ved uførekapital og uførerente. Hvilken forsikringstype eller kombinasjon av forsikringer passer deg best. Be om tilbud for din forsikringsløsning. Det kan være billigere å kjøpe forsikringene i forskjellige selskap, men ta høyde for at du da må betale dobbelt gebyr. Derfor bør du også vurdere om du skal kjøpe livsforsikring i samme selskap som du kjøper uføreforsikring. Les mer om livsforsikring på sidene som kommer.

Kjekt å ha: Du kan kjøpe forsikring med premiefritak. Det vil normalt bety at forsikringsselskapet betaler for forsikringen om du er sykmeldt utover 12 måneder. Da får du arbeidsavklaringspenger, men har neppe blitt erklært for varig ufør. Da har du lav inntekt, men bør likevel klamre deg fast i forsikringen. Det er dumt å miste uføre- eller livsforsikringen like før du blir erklært varig ufør eller dør av en sykdom. Premiefritak er imidlertid ikke gratis, men en forsikring. Du kan droppe det om du ikke trenger det. Pass på så du ikke forveksler premiefritak på en forsikring med en uføreforsikring.

Helseerklæring: Når du har valgt forsikringsselskap og din forsikringsløsning, må du fylle forsikringspapirer og en helseerklæring. Vent med å si opp eventuelle forsikringer du har inntil du ser om du får noen forbehold, pristillegg eller avslag på forsikringen. Det er bedre å være dobbeltforsikret enn å mangle ha forsikring i en periode.

Tilpass deg til kjønnsnøytrale priser: Noen forsikringsselskap har innført kjønnsnøytrale priser. Så vidt vi kjenner til vil alle forsikringsselskapene ha kjønnsnøytrale priser fra 2015. Dette skyldes et EU-vedtak for å unngå kjønnsdiskriminering som det har tatt tid å innføre i Norge. Men dette kan du utnytte i overgangen. Du beholder nemlig pristariffen på den forsikringen du kjøper. Kvinner har større risiko for å bli uføre enn menn og menn har større risiko for å dø i yrkesaktiv alder enn kvinner. Det er billigere for menn å kjøpe uføreforsikring før overgang til kjønnsnøytrale priser. Derfor bør menn isolert sett kjøpe uføreforsikring i høst hos et selskap som ikke har kjønnsnøytrale priser. Kvinner bør tilsvarende kjøpe uføreforsikring i et selskap som har innført kjønnsnøytrale priser. Det er billigere for kvinner å kjøpe livsforsikring hos et selskap som ikke har kjønnsnøytrale priser. Kvinner har lavere risiko for å dø i yrkesaktiv alder sammenlignet med menn. Det betyr også at menn bør kjøpe livsforsikring i et selskap som har innført kjønnsnøytrale priser.

Forklaring, tabeller: *Avtalegebyrer, administrasjonsgebyr, termingebyr (årlig sum), stykkostnader og lignende. En avtale kan inneholde flere forsikringer i samme selskap. **Forsikringsselskapet betaler forsikringen om du er sykemeldt utover (normalt) 12 måneder.

Fakta – de to typene

Uførekapital:

Du får normalt utbetalt hele forsikringssummen på en gang.

Du må bli minst 50 prosent ufør.

Du må bli varig ufør.

Varer normalt til du er 60 år.

Det kan ta inntil 5 år (sykelønn + arbeidsavklaringspenger) før du får betaling.

Skattefritt.

Uførerente:

Periodevise utbetalinger

Utbetalingene starter etter 3-12 mnd. med sykemelding.

Du må være minst 50 prosent sykemeldt.

Noen selskaper betaler i forhold til sykegrad, noen utbetaler 100 prosent av forsikringen om du er mer enn 50 prosent ufør.

Varer normalt til du er 67 år