Tips til vellykket start for nye medarbeidere i din bedrift

  1. Tilstrekkelig opplæring: En må ta seg tid til å sette nykommeren inn i rutiner og arbeidsoppgaver, slik at den nye medarbeideren blir selvgående så snart som mulig. Vedkommende bør ha en kontaktperson, gjerne en utnevnt «fadder», de kan spørre dersom de lurer på noe.
  2. Individtilpassa arbeidssituasjon: Det er viktig å snakke med medarbeiderne underveis, spesielt de første månedene de er tilsatt, og sjekke at de føler de får brukt kompetansen sin slik de ønsker. Da legger en til rette for at alle får mulighet til å utvikle seg i jobben. Det er viktig at folk får ta i bruk de individuelle styrkene sine, både i personligheten sin og i det faglige. Åpne kommunikasjonslinjer viktig. Kun på den måten kan en nå målet om samarbeid for å øke lønnsomheten. Gi medarbeiderne frihet til å styre arbeidstida sjøl, så lenge jobben blir gjort korrekt til rett tid. Det forventes da at de tar ansvar for sin egen arbeidshverdag – ikke bare reint faglig, men også sosialt.
  3. Sosialt samhald: Sosiale samlingar og turar vil vere ei investering i arbeidsmiljø og samhald. Kvar enkelt arbeidstakar utgjer ein stor del av samla kapasitet, og kan dermed og påverke arbeidsmiljøet i stor grad. Det er difor viktig å hugse at kvar og ein har ansvar for å bidra til eit godt arbeidsmiljø. Ein person som ikkje går overeins med kollegaene sine kan føre til at fleire opplever det som vanskeleg å trivast på jobb.Vi legg mykje arbeid i at den nytilsette skal komme inn i miljøet og føle seg verdsett som ein del av teamet vårt. Dersom dei vantrivst vil dei heller ikkje klare å utnytte potensialet sitt fullt ut. Sjansen er også stor for at dei då kan komme til å forlate oss. Det er utruleg viktig å finne rett person til jobben; det tek tid og kostar pengar før ein person blir lønsam. Eg meiner og at det er viktig å understreke at dette går begge vegar; den som kjem inn i ei ny bedrift må gjere ein innsats for å finne seg til rette, og jobbe for å byggje eit godt forhold til nye kollegaer, samt tilpasse seg nye arbeidsoppgåver. Om ein ikkje gjer det, hjelper det lite at alt er lagt til rette for nykommaren, seier Stadheim Ese.
  4. Konflikthandtering: Det er normalt at ein møter fleire ulike menneskjetypar på ein arbeidsplass, og det er dessverre slik at ikkje alle alltid går overeins. Konfliktar kan oppstå, og det kan vere krevande å handtere. – Vi jobbar blant anna med å kartlegge arbeidspreferansar, slik at det skal bli lettare å forstå kvarandre sin motivasjon og reaksjonsmønster. Målet er ikkje at alle skal vere like, men tvert imot at vi skal utfylle kvarandre og akseptere ulikheiter. Ulike menneskjetypar har ulike måtar å handtere ting på, og vi fokuserer på at ein skal forstå kvarandre sine veremåtar. I dei aller fleste tilfelle er det ikkje vond vilje om nokon reagerer på ein måte som er i strid med ein sjøl, men ein naturleg reaksjon ut frå denne si personlegheit. Om vi lærer å forstå dette, førebyggjer vi mange misforståelsar som kan føre til konflikt. Vi prøver heile tida å skape rom for å snakke om eventuelle problem som måtte dukke opp.
  5. Konflikter: Det vil nok alltid vere mulegheit for at det oppstår gnissingar på ein arbeidsplass, men vi gjer vårt beste for å handtere eventuelle problem på ein mest muleg konstruktiv måte. Ingen vinn på at folk føler at dei ikkje blir sett eller høyrt. Heldigvis har vi opplevd lite konfliktar hjå oss, men eg trur det i stor grad kan forklarast med ei proaktiv haldning, der vi oppfordrar til å ta opp ting før dei utviklar seg til å bli eit problem. Folk er ulike – og det er bra. Då kan ein utfylle kvarandre og gjere kvarandre gode.